Villkor och anmälan

For English please scroll down. Anmälningsformuläret hittar du längst ner på sidan. Du behöver acceptera anmälningsvillkoren för att kunna skicka anmälan.

Kursavgift

Om inte annat är överenskommet ska kursavgiften vara betald innan kursstart. Faktura skickas vid anmälan. Avgiften faktureras med tillkommande moms. Fakturan ska vara betald inom tjugo dagar från faktureringsdatum.

Du kan utan kostnad avboka plats på öppen utbildning fram till 30 dagar innan utbildningens första kursdag. Avbokar du 29 till 14 dagar innan utbildningens första kursdag debiteras 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift.

I kursavgiften ingår coachning och mentorcoaching under din utbildning, dokumentation och diplomering (gäller Coachutbildningen). Du behöver slutföra samtliga moment som ingår i din utbildning, även din individuell coaching och gruppmentorcoachning, inom 12 månader räknat från utbildningens första dag.

Coachutbildning Sverige följer coachbranschens kutym att klienten ringer upp coachen för coachning via telefon. Du förväntas alltså att ringa upp din utbildningscoach för era coachsamtal, detta gäller även mentorcoaching.

Kostnaden för certifieringen ingår inte i arvodet utan betalas direkt till International Coaching Federation.

Inför kursstart

Du får ett välkomstbrev cirka 1 månad före kursstart. Coachutbildning Sverige kan tvingas ställa in eller skjuta upp en kurs vid exempelvis för lågt deltagarantal. Om så är fallet meddelas det senast 14 dagar före kursstart. Du erbjuds då ett nytt kurstillfälle alternativt rätten att avboka och få kursavgiften tillbaka. På våra ACC-utbildningar har vi 8-16 deltagare. Från kursstart har du ett år på dig att genomföra ingående moment (kursdgar, coachning med din coach och mentorcoachning).

Praktisk information

Sjukfrånvaro

Om du får förhinder att delta vid något kurstillfälle har du möjlighet att ta igen detta vid kommande kurstillfällen. Detta görs inom ett år från det att din utbildning startar och i mån av plats. Någon annan på ditt företag kan, om nödvändiga kvalifikationer finns, ta din plats på kursen i sin helhet.

Sekretess

Vi följer ICFs etiska riktlinjer gällande sekretess. Vid behov kan vi, internt inom Coachutbildning Sverige AB, behöva diskutera enskilda kursdeltagare. Detta om speciella behov uppstår eller i handledningssyfte. Genom att godkänna villkoren för anmälan godkänner du också detta.

Policyer

ICF har tagit fram ett antal policyer för klagomål, likabehandling mm som vi följer.

Övrigt

Coachutbildning Sverige följer gällande regler för Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) och hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och GDPR. Genom att godkänna villkoren för anmälan godkänner du också att vi registrerar dina uppgifter. Dina uppgifter används om vi behöver nå dig, vid informationsutskick samt för fakturering. Uppgifterna nås enbart av verksamma inom Coachutbildning Sverige AB samt av systemadministratör och bokförings/revisionsbyrå. Vi använder Zoom för virtuella möten.

Frågor?

Har du frågor? Saknar du något? Har du särskilda behov?

Kontakta oss telefon 08-301 301 eller via mail kontakt@coachutbildning.se så hjälper vi dig.

Registration and terms

You will find the registration form below. Please note that you have to accept the terms and conditions to register.

Payment

An invoice is sent upon registration (if nothing else is agreed). The invoice should be paid within 20 days of registration. The fee should be paid before the training starts. 25% VAT (Swedish moms) will be added to the fee.

As well as the training days the fee also includes individual coaching and mentor coaching during your training. Group mentor coaching, documentation and diploma is also included (for The Coach Training Program and Coachutbildningen). You have to complete the individual sessions as well group mentor coaching within 12 month from the start of your program.

Coachutbildning Sverige follows the standard that state that the client is expected to call the coach for the sessions both for individual sessions and group mentor sessions. The fee does not include the fee for the ICF ACC application, which is paid direct to the International Coaching Federation (ICF).

Cancelation and Refund (open trainings)

If you choose to cancel the following applies:
No less than 30 days before the start date – Full refund.
29 – 14 days before the start date – 50 % refund.
Less than 14 days before the start – No refund.
You are free to transfer your place in a course to another person. This
provided the training course has not started, and the person has the
necessary qualifications.

Course start

You will receive a welcoming letter approximately one month before the course starts. Coachutbildning Sverige has the right to cancel or postpone the start of any training course if there are too few participants. If so this will be announced at the latest 14 days before the start date. You will then be offered the option of taking the course at a later date or receiving a full refund. Our ACC Training Programs has between 8 and 16 participants.

Practical information

Sick Leave

If you are unable to participate at any of the set course days, you have the opportunity to retake these days with a later group, if space is available. This shall be done within a year from the start of your program. If you can not join the course at all, someone else from your organization can take your place, providing that person has the right qualifications.

Confidentiality

We follow the ICF Code of Ethics. If necessary, we, internally within Coachutbildning Sverige AB, will discuss individual students. This is if special need arises or for supervision purpose. By agreeing to the terms of registration, you also agree to this.

Policies

ICF has developed a number of policies for complaints, equal treatment etc. which we follow.

Other

Coachutbildning Sverige follow the rules and regulations from The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies (SAUF) and all personal data are handled according to The Personal Data Act (1998:204) and GDPR. We use Zoom for digital meetings.

Questions?

If you have any questions please do not hesitate to contact us!

Anja Lindberg phone: +46 (0)70-556 5560 or email: anja.lindberg@coachutbildning.se

 

Här kan du anmäla dig. Notera att du behöver acceptera villkoren för att anmälan ska göras.
Please find the registration form below. Please note that you have to accept the terms and conditions to register.

Coachutbildning Sverige följer gällande regler för Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) och hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och GDPR. Genom att godkänna villkoren för anmälan eller skickar information via kontaktformuläret godkänner du också att vi registrerar dina uppgifter. Dina uppgifter används om vi behöver nå dig, vid informationsutskick samt för fakturering. Uppgifterna nås enbart av verksamma inom Coachutbildning Sverige AB samt av systemadministratör och bokförings/revisionsbyrå. Vi använder Zoom för virtuella möten.