Grattis Elisabeth!

apr 27, 2021

Idag är vi stolta och glada över att gratulera Elisabeth Björkbom som nu är ICF Associate Certified Coach! For English, please read below.

Elisabeth berättar:
Mörka moln blåser också förbi!

För drygt ett år sen trillade allt på plats. Efter flera års sökande efter nya utmaningar och lång tid i den kreativa världen var det Coachutbildning Sveriges utbildning till ACC coach som gjorde att jag fick ihop mitt WHY!

Att få människor att öppna dörren till sin egen kreativa förmåga och tänka utanför boxen, att växa och få mer självförtroende samt expandera sitt mind set är fantastiskt och gör mig glad varje dag.

Gemensamt för den kreativa processen och att coacha är att vara nyfiken. Vad lurar bakom nästa krök? Vad kan jag läsa mellan raderna. Vad säger min intuition mig? Hur kan jag ställa kraftfulla frågor som får min klient att tänka till. Frågor som jobbar i klienten.

Som kreatör, var researchfasen och kartläggningen av problemet det som triggade mig. Jag ville veta mer. Utforska, borra djupare så polletten på ett självklart sätt kunde trilla ner.

Nu kombinerar jag dessa två yrken i Björkbom Coach & Create och känner mig ytterligare stärkt i att få vara den frågvisa i coachningen, 1:1, team eller organisation. Att stötta ledare i den kreativa processen är något av min specialitet. ACC certifieringen är beviset på att detta är viktigt för mig och att det är det jag brinner för nu, så nu vidare mot nästa mål PCC! Det konstanta lärandet!

Tack Anja, Nina och Göran för en fantastisk lotsning in i coachvärlden!

www.coachandcreate.com

Instagram: coach_and_create

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elisabeth-björkbom-9231ab3/

Dark clouds also pass!

Just over a year ago, everything fell into place. After several years of searching for new challenges and a long time in the creative world, it was Coach Education Sweden’s training to become an ACC coach that made me get my WHY together!

Getting people to open the door to their own creative ability and think outside the box, to grow and gain more self-confidence and expand their mind set is fantastic and makes me happy every day.

Common to the creative process and to coaching is to be curious. What’s lurking behind the next corner? What can I read between the lines? What does my intuition tell me? How can I ask powerful questions that make my clients start to think? As a creator, the research phase and the mapping of the problem was what triggered me. I wanted to know more. Explore, dig deeper so that things naturally fell into place.

Today I combine these two professions in Björkbom Coach & Create and I feel further strengthened in being the inquisitive in coaching 1:1, team or organization. Supporting and challenging leaders in the creative process is one of my specialities. The ACC certification is a proof that this is important to me and that this is what I am passionate about now, on my way to the next PCC goal! The constant learning!

Thank you, Anja, Nina and Göran for a fantastic introduction to the coaching world.

Elisabeth Björkbom