Vad är team- och gruppcoaching?

sep 12, 2022

Denna höst har vi tema team- och gruppcoaching. Varje vecka kommer ett nytt inlägg på temat. Är du intresserad av att utbilda dig till diplomerad team- och gruppcoach? Se länk längst ner i inlägget!

”When the team is managed by coaching, the job gets done well and the team develops at the same time.”
Sir John Withmore

 

VAD ÄR TEAM- OCH GRUPPCOACHING?


Att coacha team och grupper har både många likheter och många skillnader, om vi jämför med individcoaching. Flest är likheterna.

Du använder samma coachkompetenser, processen är densamma och även förhållningssättet. En skillnad när du coachar team och grupper är att du behöver hantera grupp-dynamiken, samtidigt som du leder coachingprocessen. Du måste också göra mer av allt eftersom ett team är mer komplext än en individ. Du behöver sätta ännu tydligare mål, lyssna ännu mer aktivt och medvetenhet kan behöva skapas ur olika aspekter för att alla ska vara med på banan. I ett team finns förstås fler lärstilar, tempon och sätt att kommunicera på, vilket också ställer krav på coachen.

Skillnad på grupp- och teamcoaching

Det första vi behöver avgöra är om vi coachar ett team eller en grupp. Ett team består av en samling individer som har en eller flera gemensamma uppgifter att lösa tillsammans. De är beroende av varandra och av samarbete för att uppgiften ska lösas. Katzenbach och Smith definierar i sin ”Wisdom of teams” (2003) ett team som ”Ett litet antal människor som har kompletterande kompetenser. De arbetar med samma syfte, mål och metodik för vilka de tar ett gemensamt ansvar.” När du coachar ett team coachar du hela teamet, du kan se det som att coacha en individ, men inom individen finns olika behov, uttryck och prioriteringar.

En grupp är en samling individer som kan ha olika, individuella mål, utan krav på att det finns en gemensam uppgift att lösa. Var och en ska lösa sin uppgift, men kan ha stort stöd och lärande av varandra. När du coachar en grupp har varje individ i gruppen sitt eget mål, men genom coachingen får de stöd, idéer och utbyte av varandra. Grupper som lämpar sig väl för coaching är grupper där individernas mål liknar varandra. Det kan exempelvis vara en grupp arbetssökande som vill skaffa nya jobb eller en grupp säljare där var och en vill bli bättre på sin uppgift. En grupp kan över tiden utvecklas till ett team, om behov och intresse från teammedlemmarna finns.

Det viktigaste för att avgöra om du arbetar med ett team eller en grupp, och hur du därmed ska lägga upp arbetet, är att avgöra om de har gemensamma eller individuella mål. Ett team kan exempelvis ha som mål att vinna en fotbollsmatch. För att göra det är de beroende av de andra i teamet. En grupp löpare som springer tillsammans har individuella mål de vill uppnå. De kan uppnå dessa även om några av grupp-medlemmarna inte är närvarande.

Se också tabell nedan för skillnader mellan team och grupp.

International Coaching federation (2022) definierar teamcoaching som att coachen ” i partnerskap tillsammans med teamet arbetar i en reflekterande process med ett team kring dess dynamik och relationer på ett sätt som inspirerar dem att maximera sina förmågor och potentialer för att nå sina gemensamma syften och gemensamma mål.”

David Clutterbuck (2009) definierar det som att teamcoachen ”hjälper teamet att förbättra prestationen och de processer genom vilka prestation uppnås. Detta görs genom reflektion och dialog.”

Ett team kan definieras som:

… två eller fler individer som:

En grupp kan definieras som:

… två eller fler individer som antingen/och/eller:

1. Har ett eller flera gemensamma mål 1. Har individuella mål.
2. Är satta tillsammans för ett utföra en uppgift. 2. Tillhör samma gruppering eller är tillsammans på samma plats.
3. Är beroende av varandra avseende arbetsprocesser. 3. Kan lära av varandra och stötta varandra, men kan också nå målen utan hela gruppen.
4. Har olika roller och ansvar. 4. Kan ha samma ansvar.
5. Är del av ett avgränsat sammanhang som det har kopplingar till och avgränsningar gentemot. 5. Är del av någon form av sammanhang.

Vill du bli ännu bättre på att coacha team och grupper? Välkommen till vår utbildning Diplomerad Team- och Gruppcoach.